Skocz do zawartości


Witaj.

W przypadku niejasności, problemów z rejestracją prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy (lewy, górny róg tej strony - KONTAKT). Odpowiemy najszybciej jak się da.
Pozdrawiamy - administrator i modertorzy ptclub.pl


Temat pomocy: Wyszukiwanie


Funkcja wyszukiwania mo?e by? wykorzystywana we wszystkich miejscach forum, w oparciu o wprowadzone s?owa kluczowe.

Szybkie wyszukiwanie
Dost?pne poprzez wpisanie s?w kluczowych w pasku wyszukiwania, znajduj?cego si? w nag?wku strony. Umo?liwia natychmiastowe znalezienie interesuj?cych nas informacji, bez okre?lania dodatkowych kryteriw. Z tego wzgl?du metoda ta jest ma?o precyzyjna.

Zaawansowane opcje
Funkcja jest dost?pna przez klikni?cie w odno?nik "Zaawansowane" znajduj?cy si? w nag?wku strony. Do wyboru mam kilka kryteriw wyszukiwania pozwalaj?cych na otrzymanie bardziej konkretnych wynikw.

Opcja pierwsza, "Znajd? s?owa" pozwala na wyszukiwanie na podstawie s?w kluczowych

Kolejna opcja, "Znajd? autora" pozwala na wyszukiwanie w oparciu o nazw? u?ytkownika. Po rozpocz?ciu wspisywania nazwy u?ytkownika, powinna zosta? wy?wietlona rozwijana lista sugerowanych nazw.

Kolejna opcja, "Znajd? wg daty" pozwala na wyszukiwanie w zadanym przedziale czasowym. Aby wybra? dat?, kliknij w przycisk - przywo?a on mini-kalendarz. Mo?esz w nim wybra? dowoln? dat?, ktra zostanie automatycznie za?adowana do formularza wyszukiwania.

Kolejna opcja, "Znajd? w forum pozwala na wyszukiwanie w okre?lonych forach (zaznaczenie kilku forw nast?puje poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl (Command w systemach Mac))

Mimo tego ?e wszystkie pola s? opcjonalne, nale?y wybra? minimum jedno kryterium wyszukiwania. Po wype?nieniu formularza, wci?nij przycisk Szukaj.

Wyszukiwanie wbudowane
Podczas wy?wietlania wybranego tematu lub forum, pasek wyszukiwania zmieni si? z "Przeszukaj forum" na "Przeszukaj ten temat" - pozwala to na ?atwiejsze i szybsze wyszukiwanie w wy?wietlonym temacie, forum lub aplikacji, bez wynikw z innych obszarw forum.

Wyniki
Po wci?ni?ciu przycisku "Wyszukaj", nast?puje przekierowanie na stron? z wynikami. W jej grnej cz??ci znajduje si? pasek zak?adek, ktry porz?dkuje wyniki wyszukiwania w oparciu o istniej?ce modu?y. Na przyk?ad dla s?owa kluczowego test w zak?adce "Fora" zostanie wy?wietlona lista tematw spe?niaj?cych to kryterium, a w zak?adce "U?ytkownicy" - lista u?ytkownikw, w ktrych nazwie znajduje si? fraza test. Pod paskiem zak?adek mamy do wyboru dwie opcje umo?liwiaj?ce sortowanie wynikw wed?ug trafno?ci lub czasu. Szukane s?owo kluczowe zostaje pod?wietlone.

Po znalezieniu interesuj?cej zawarto?ci mo?esz przywo?a? wyszukan? tre?? poprzez klikni?cie na ni? lub, w przypadku wyszukiwania w forach, mo?esz klikn?? na ikon? podlg?du tematu bez potrzeby opuszczania strony wyszukiwania.