Skocz do zawartości


Witaj.

W przypadku niejasności, problemów z rejestracją prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy (lewy, górny róg tej strony - KONTAKT). Odpowiemy najszybciej jak się da.
Pozdrawiamy - administrator i modertorzy ptclub.pl


Temat pomocy: Logowanie i wylogowywanie


Logowanie
Po spe?nieniu wszystkich wymaga? dotycz?cych procesu rejestracji mo?na zalogowa? si? klikaj?c w odno?nik "Logowanie" znajduj?cy si? w nag?wku ka?dej podstrony.

W formularzu nale?y poda? poprawn? nazw? u?ytkownika lub adres e-mail oraz has?o u?yte podczas rejestracji. Je?li komputer, ktrego u?ywasz nie jest wykorzystywany do pracy przez inne osoby, mo?esz zaznaczy? opcj? "Zapami?taj mnie" - przy kolejnej wizycie logowanie nie b?dzie wymagane (has?o i nazwa u?ytkownika lub adres e-mail zostan? zapami?tane).

Je?eli z pewnych powodw chcemy ukry? obecno??, podczas logowania nale?y zaznaczy? opcj? "Logowanie anonimowe" - tylko administracja b?dzie wiedzia?a o naszej aktywno?ci.

Na zako?czenie klikamy w przycisk Zaloguj - zostaniemy zalogowani i automatycznie przeniesieni na poprzedni? stron?.

Oprcz standardowego sposobu istnieje mo?liwo?? (w zale?no?ci od ustawie? skryptu) logowania poprzez OpenID lub po??czenie z Facebook.


Odzyskiwanie has?a
W przypadku utraty has?a mo?emy napisa? wiadomo?? e-mail do administracji z pro?b? o ustawienie nowego (przez nas wybranego) lub skorzysta? z opcji "Odzyskiwanie has?a" dost?pnej w formularzu logowania. W przypadku zablokowania konta spowodowanego kilkukrotnym wpisaniem b??dnego has?a konieczne jest odblokowanie konta przez administracj?.